• spirition:

    get to know me:

    3/5 male charactersorihara izaya

    (vía anjounaruko)

  • (Fuente: sexjuro, vía zetsueen)